O společnosti Novinky Akce Reference Podporujeme Kontakt Kariéra Mapa stránek Ke stažení Náměty a připomínky

Použití systémů ztraceného bednění

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

V moderním stavebnictví se lehké, levné a velmi variabilní systémy ztraceného bednění GEOPLAST® ze směsi netoxických recyklovaných plastů (PP) používají na účinné řešení následujících problémů:

■ Odvětrání radonu a vlhkosti
pomocí prvků MODULO® a MULTIMODULO® vestavěných do podlah lze účinně odvádět nebezbečný radon i napomáhat odvodu vlhkosti u novostaveb i rekonstrukcí starších a historických objektů.

■ Vylehčení podlahových konstrukcí
použití systémů MODULO® a ELEVETOR® výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží.

■ Zlepšení tepelené izolace podlah
u chladíren a mrazíren lze instalací prvků MODULO H20 až H40 výrazně snížit spotřebu elektrické energie při současném snížení nákladů na tepelnou dispozici.

■ Výstavba zásobníků vody
systém ELEVETOR® umožňuje výrazně snížit náklady na zastropení retenčních nádrží a zásobníků vody a optimálně využít prostorové dispozice.

■ Provětrání kompostu
vestavění prvků BIOMODULO® do podlahy kompostáren umožňuje do biomasy přivádět čerstvý vzduch který je nutnou podmínkou jejího tlení.

Výhody konstrukce
Prvky ztraceného bednění MODULO®; MULTIMODULO®; MODULO® a ELEVETOR® využívají principu vylehčení nosné desky kupolovitými výdutěmi spodní strany. Tímto zpúsobem lze zachovat tuhost nosné desky při výrazném snížení její hmotnosti a tedy i současném snížení spotřeby betonu, výplňového materiálu (štěrk nebo recyklát) a nákladů s jeho dopravou a hutněním. Základové stěny i desku lze odlít najednou jako monoblok a vyloučit tak možnost vzniku trhlin.

Prostor pod kopulemi lze využít nejen na odpařování a odvod vlhkosti a škodlivých plynů (radon), ale ina položení rozvodů instalace nebo tepelnou izolaci.


MODULO® a MULTIMODULO®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

SYSTÉM PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA ŘÍZENÉ ODVĚTRÁNÍ PODLAH, ODLEHČENÍ A ZVÝŠENÍ ZÁKLADŮ STAVEB

V závislosti na jejich výšce tvoří prvky MODULO® a MULTIMODULO® kupolovité rohože nebo samostatné kupole z recyklovaného plastu. Po obvodu jsou opatřeny zámky, které zajišťují snadné sestavování do polí a zároveň zabraňují zatékání betonu. Na potřebnou délku nebo tvar je možné prvky snadno seříznout pilkou nebo bruskou. Pokud nejsou prvky doraženy k existujícím stěnám, ale jsou zalévány betonem spolu se základovými stěnami, je možné u H3 až H90 zakrýt plechem nebo překližkou, u H3 až H70 jsou dodávány plastové koncové desky a stavitelné koncové bloky GEOBLOCK. Z hlediska funkce mohou být systémy MODULO® a MULTIMODULO® nainstalovány dvojím způsobem:
■ PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY s přívodem čerstvého vzduchu a samočinným odtahem radonu a vodních par
■ ODLEHČENÉ KONSTRUKCE PODLAH proudění vzduchu je omezeno nebo zcela vyloučeno, hlavním cílem je pouze úspora pořizovacích nákladů, zvýšení pevnosti konstrukce nebo posílení tepelné izolace podlahy.

Při použití prvků MODULO® jako tepelné izolace je nutné vhodně regulovat množství proudícího vzduch, který slouží k odvádění vlhkosti !!!


Řada MODULO® a MULTIMODULO® zahrnuje velký výběr lehkých plastových dílců se světlostí 2,1 až 61 cm, které umožňují dosáhnout velmi výrazného snížení spotřeby betonu a štěrku při zakládání nových staveb i rekonstrukcích jak průmyslových objektů, tak i bytové výstavby.

Mezi hlavní výhody jejich použití patří:
- až 80% úspora materiálu a práce při betonáži hrubých vrstev
- dokonalá ochrana proti pronikání radonu v oblastech jeho výskytu
- přirozené nebo nucené odvětrání a odvod vlhkosti ze základů staveb a stropních konstrukcí
- tepelná izolace podlah i stropů (může být omezena účinností větrání)
- stavitelné koncové bloky umožňují dokonalé vyplnění prostoru bez složitých úprav
- snadná pokládka a opravy rozvodů
- nízké náklady na přepravu a manipulaci díky nepatrné hmotnosti a skládání do sebe

Pro optimální pokládku jsou k prvkům dostupné tzv. "Stavitelné koncové bloky GEOBLOCK ", které se vyrábí pro velikosti prvků MODULO H13 až H70 a umožňují regulovat délku vysunutí do 25 až 32 cm.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


ELEVETOR®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

SYSTÉM PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S VÝŠKOU H70 až H265 cm NA ODLEHČENÍ ZÁKLADŮ STAVEB, SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A VÝSTAVBU RETENČNÍCH NÁDRŽÍ

Systém ztraceného bednění ELEVETOR® je určen pro stavby, u kterých je nutné dosáhnout zvýšení úrovně podlahy o 70 až 250 cm. Oproti tradičnímu zavážení výplňovým materiálem lze dosáhnout velmi významných úspor při manipulaci s velkými objemy výplňového materiálu (štěrk, písek nebo stavební suť) a jejich hutnění. Velmi významná je i úspora betonu při lití tlustých betonových desek.

Nejnovějším trendem je použití systému ELEVETOR na výstavbu nízkonákladových zastropených retenčních nebo požárních nádrží a zásobníků vody. Zde úspora spočívá v nahrazení velmi nákladných a těžkých nosníků a krycích železobetonových desek lehkou konstrukcí zhotovenou na přímo místě bez přesunů těžkých a objemných hmot.

VÝHODY SYSTÉMU ELEVETOR®:
· snížení spotřeby betonu, štěrku či jiného výplňového materiálu a prací až o 90%
· účinný samovolný (nebo nucený) odvod vlhkosti ze základů staveb
· dokonalý odvod radonu ze základů staveb v oblastech jeho výskytu
· možnost řízené tepelné izolace a chlazení regulací rychlosti proudění vzduchu
· levná doprava a snadná manipulace díky nepatrné hmotnosti a stohování prvků do sebe
· velmi dobré vyplnění dané plochy díky snadnému seříznutí
· usnadnění pokládky rozvodů přímo ve volném meziprostoru
· snížení nákladů na výstavbu zastropených retenčních nebo požárních nádrží

MOŽNOSTI POUŽITÍ SYSTÉMU ELEVETOR®:

■ PROVĚTRÁVANÉ VÝPLNĚ ZÁKLADŮ STAVEB u velké části průmyslových a komerčních staveb je po sejmutí ornice a vybetonování patek nebo základových pásů nutné navážet velké množství výplňového recyklátu, štěrku a písku, aby bylo možné odlít základovou desku podlahy. Výška této výplně běžně dosahuje výšky 1 až 2 metrů. Její velká hmotnost navíc zvyšuje tlak na mnohdy málo únosné podloží. Použitím systému ELEVETOR® lze dosáhnout zásadních úspor a snížit hmotnost stavby. Navíc lze vytvořený dutý prostor využít k odvádění kancerogenního radonu, vlhkosti a natažení odpadů a chrániček elektrických kabelů a přívodů vody a alektřiny.

Ztracené bednění ELEVETOR® se bežně používá pro světlost prostoru do 2,5 m. U větších světlostí může dojít k problémům se zatečením betonu do nosných sloupů a snížení pevnosti !!!


■ RETENČNÍ NÁDRŽE NA VODU systém ELEVETOR TANK je mezičlánkem mezi relativně levnými retenčními a vsakovacími systémy z plastových komor nebo bloků a železobetonovými nádržemi na akumulaci dešťové, užitkové nebo pitné vody.

Hlavní výhodou oproti těmto systémům je možnost vytvoření potřebného akumulačního objemu s poměrně nízkými náklady. Předností je i snadné mechanické čištění, údržba a opravy - např. nástřikem sanačních pryskyřic - protože světlá rozteč nosných sloupů 45,5 cm umožňuje snadný průchod dospělé osoby. Systém je velmi výhodný zejména pro velké nádrže s akumulačním objemem nad 100 m3. Oproti běžným uzavřeným nádržím z litého armovaného betonu dochází k výrazným úsporám na zastropení a strop lze přejíždět i těžkými vozidly.

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


BIOMODULO®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

SYSTÉM PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA EFEKTIVNÍ PROVZDUŠŇOVÁNÍ KOMPOSTU

K zajištění co nejrychlejšího a nejúčinnějšího tlení rostlinných zbytků je nutné kompost neustále provzdušňovat. K tomuto účelu je ideální do podlahy kompostárny vestavěn samonosné kupolovité prvky BIOMODULO® z recyklovaného netoxického PP. Po obvodu jsou opatřeny zámky, ketré zajišťují jednoduchou montáž a zabraňují zatékání betonu při montáži. Na horní straně jsou prvky BIOMODULO® opatřeny 4 perforovanými výstupky (difuzéry), jimž do kompostu proudí vzduch. Na potřebnou délku nebo tvar lze prvky snadno seříznout pilkou nebo bruskou. Montáž se prakticky neliší od prvků MODULO® a MULTIMODULO®. Na uzavření otvorů po stranách pole lze použít ploché koncové desky a stavitelné koncové bloky GEOBLOCK H27.


Použití:
KOMPOSTÁRNY - provzdušňování kompostu, stabilizace biologického odpadu
BIOFILTRACE - čištění zapáchájícího a znečištěného vzduchu v podlahových biofiltračních stanicích prostřednictvím bioaktivních organismů ve filtrační vrstvě

Výhody systému BIOMODULO®
• dokonalé provzdušnění kompostu po celé ploše
• snížení spotřeby betonu na konstrukci podlahy
• možnost položení rozvodů v dutinách prvků
• bezproblémový pojezd podlahy těžkými vozidly
• minimální náklady na realizaci

Technické parametry prvků BIOMODULO®
Název prvku Rozměr (š x d x h) Světlá výška (cm) Balení na paletě 1 paleta vystačí na plochu Spotřeba betonu na zalití 1 m2
BIOMODULO H33 50 x 50 x 33 cm 22 300 ks 75 m 0,040 m3

Charakter zatížení podlahy Podkladní vrstva Tlak na podloží (kg/cm2) Síla betonové desky (cm) Svařovaná armovací síť
Typ zatížení Zatížení (kg/m2) jalový podkladní beton (cm) podkladní beton (cm) Ø drátu (mm) Velikost ok (cm)
těžká vozidla 10 000 10 6 až 8 0,490 6 Min. 6 20 x 20

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.


DEFENDER®

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

HYDROIZOLAČNÍ PANELY NA OCHRANU ZÁKLADŮ STAVEB PROTI PODMÁČENÍ

Panely DEFENDER svojí tloušťkou 70 mm a vysokou pevností nahrazují běžné nopkové folie a štěrkový obsyp u novostaveb i silně podmáčených staveb. Obvykle se jedná o starší a historické objekty v místech s vysokou hladinou spodní vody, nepropustnou jílovitou či bažinatou půdou, pravidelnými záplavami nebo objekty uprostřed bujné vegetace. Svojí účinností odpovídají panely DEFENDER zhruba 50 až 80 cm hrubého drenážního štěrku. Jednotlivé panely se spojují mezi sebou pomocí zámků po jejich obvodu.

Výhody systému DEFENDER®:
• oddělení okolní podmáčené půdy od základů
• snížení potřeby nákladných sanací spojených
• odvlhčením a podřezáváním zdiva
• výborná odolnost v tlaku
• vysoká vodotěsnost díky systému zámků s překrytím
• zahraňují ochlazování základů
• odpadá nutnost obsypu základů porézním materiálem
• odolnost proti poškození a prorůstání kořenů
• jednoduchá instalace a vysoká účinnost


NAUTILUS® nuovo

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

SYSTÉMOVÉ ODLEHČUJÍCÍ PRVKY PRO BETONÁŽ ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLOTICKÝCH STROPNÍCH DESEK

Systém prvků NAUTILUS slouží pro vylehčování monolitických železobetonových desek o konstantní tloušťce.
Ze statického hlediska je plná stropní deska nevýhodná. A to nejen z hlediska vysoké spotřeby materiálu, ale i z důvodu vysoké hmotnosti samotné konstrukce desky, kde v návaznosti na uvedenou vlastnost dochází ke snižování užitného zatížení-vlivem vysoké hmotnosti plné desky.
Vylehčení konstrukce pomocí prvků NAUTILUS se provádí vkládáním prvků dovnitř samotné konstrukce. Tím zůstává tlačená oblast zachována, ale v tažené oblasti prvku, dochází k soustředění namáhání do jednotlivých trámů, kde je přebírá příslušná tahová výztuž. Ve srovnání s plnou deskou dochází ke koncentraci tahové výztuže z celé šířky desky do trámů, které vznikly použití prvků NAUTILUS.

V oblastech, kde jsou uloženy prvky NAUTILUS, tak zůstává pouze krycí spodní a tlačená horní deska.
Tím je dosaženo značné úspory materiálu, díky které klesá cena a zároveň se snižuje působící vlastní tíha konstrukce a je možné konstrukčně řešit desky pro mnohem větší rozpony a hodnoty užitného zatížení.


Dokumenty k systémům ztraceného bednění

[Zaslat ceny tohoto výrobku: Místo dodání (požadavku) Čechy / Morava]

Ceny v Kč orientační !

Poznámka: více obchodních a technických informací na vyžádání.

Přílohy

Manuál provětrávané podlahy a monolitické desky_Zelex Nautilus_modulo
Manuál provětrávané podlahy a monolitické desky_Zelex Nautilus_modulo
Ceník 2014_odvětrání a odlehčení podlah, plastové dlaždice a zahrady Kč_EUR_zelex
Ceník 2014_odvětrání a odlehčení podlah, plastové dlaždice a zahrady Kč_EUR_zelex